Ceník a podmínky vyučování

Školné zahrnuje 16 učebních lekcí.

Délka učební lekce prezenční výuky je 45 minut nebo a 60 min u zpěvu. 
Délka učební lekce online výuky je minimálně 35 minut. (odpadá čas na rozdávání i sbírání pomůcek a VV činnost je přesunuta na domácí přípravu)

Počet žáků ve skupině je 8 - 12 nebo méně v případě instrumentálních oborů.

Školné za prezenční výuku nezahrnuje učební materiály - ty se pořizují při zahájení kurzu v hotovosti u lektorky. Cena za leporela a noty se pohybuje mezi 350Kč - 500Kč. Učební materiály využije dítě na jeden celý až půl druhého školního roku.  
V případě online výuky jsou učební materiály zahrnuty v ceně.

 

Ceny kurzů platné od 31.5.2022:

Ceny jednotlivých lekcí našich kurzů se mohou lišit v závislosti na lokalitě či velikosti učebny (kapacitě), proto je najdete přímo v rezervačním systému u jednotlivých kurzů zde.

Kurz

počet žáků
ve skupině

délka učební lekce

pololetní cena
kurzovného

PRAHA

 

pololetní cena
kurzovného 

MIMO PRAHU

Robátka
(od 4 do 18 měsíců)

8-12

45 min

3 300,- Kč 

 

3 000,- Kč

První krůčky k hudbě
(od 18 měsíců do 4 let)

8-12

45 min

3 300,- Kč  

 

3 000,- Kč 

Rytmické krůčky
(od 4 do 6 let)

8-12

45 min

3 500,- Kč  

 

3 200,- Kč

Music Parade
(od 4 do 6 let)

8-12

45 min

3 700,- Kč

 

3 400,- Kč

Zobcová flétna
(od 6 let)

6-8

45 min

3 300,- Kč

 

3 000,- Kč

Keyboard (FKK)
(od 6 let)

6-8

45 min

3 900,- Kč

 

3 300,- Kč

Keyboard (FK)
(od 8 +, mládež, dospělí)

6-8

45 min

3 900,- Kč

 

3 300,- Kč

Class Vocals
(od 9+ let)

6-8

60 min

3 200,- Kč

 

3 000,- Kč

(3 765,-Kč skupina 2 žáci, 5 600,-Kč 1 žák)


Školné a storno poplatky: Při redukci stavu žáků pod uvedené počty nebo při rozpuštění skupiny se provozovatel bude snažit o utvoření nové skupiny. V případě, že to nebude z organizačních důvodů možné, může provozovatel kurz ukončit nebo po dohodě navýšit cenu kurzovného.

  1. V případě jednorázové absence na straně žáka nemůže být uplatňován nárok na snížení, respektive vrácení školného. Lze si však omluvenou lekci nahradit, a to na jakékoliv jiné pobočce, nebo na pobočce stejné v jiném kurzu. Pouze ale pokud to nabídka kurzů a poboček umožňuje. Předem je však nutno si tuto náhradu přes rezervační systém rezervovat, jelikož kapacita kurzu je omezena. Omluvy-náhrady se do dalšího pololetí ani školního roku nepřevádí - je potřeba je vyčerpat ve stejném období/pololetí. Pokud tak neučiníte není náhrada nijak nárokovatelná. 
  2. Alikvotní část školného může být na základě rozhodnutí provozovatele převedena do dalšího pololetí, pouze z důvodu dlouhodobě trvající (min. 4 týdny za sebou jdoucí) nemoci. Pokud bude žák včas řádně omluven přes RS a doloží lékařské osvědčení.
  3. V případě zaplacení školného a nenastoupení do kurzu ze závažných důvodů jako je například stěhování a podobně, zaplacenou částku vracíme poníženou o administrativní poplatek 200Kč.

 

Provozní podmínky - podmínky prezenční i on-line výuky 

 

1.     Každý nový žák/zákonný zástupce, dále jen „žák“, má možnost si lekci nezávazně vyzkoušet. To platí i pro (přestupující z oboru
do jiného oboru, od lektorky k jiné lektorce). Pokud se mu hodina z jakýchkoliv důvodů nebude líbit, odchází a nic neplatí. V opačném případě zaplatí i tuto hodinu a pokračuje dál v kurzu. 

2. Žák / zákonný zástupce je povinen zaplatit školné do data splatnosti. Pokyny k platbě včetně variabilního symbolu („prosím dodržujte jej, je důležitý“) mu automaticky odcházejí na zadaný e-mail při přihlášení se do kurzu z rezervačního systému. V případě, že tak neučiní, může být jeho místo nabídnuto dalšímu zájemci. Pokud nebude školné uhrazeno do data splatnosti, nebo do doby, která byla stanovena v případě sjednané výjimky hrozí nevpuštění žáka na výuku. V případě online výuky nemusí dojít ke spuštění lekce.    

3.     Výuka probíhá v prostorách stanovených provozovatelem. 

4.     Výuka probíhá ve sjednaném termínu a čase. Během prázdnin a státních svátků se výuka nekoná. Provozovatel si vyhrazuje právo
na změnu termínu výuky. Žák bude o změně vždy s předstihem informován emailem, sms zprávou nebo telefonicky. V případě náhlé události, jsou rodiče neprodleně informováni zpravidla telefonicky využitím sms, nebo telefonním hovorem.  V záležitostech, které snesou odkladu, ale je nutné znát názor či postoj žáka/rodiče bude upřednostňována emailová komunikace.  

5.     Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (lektora) bude v plné míře nahrazena, event. vrácena alikvotní část školného. Může také dojít k tzv. suplu a nesmí být uplatňován nárok na výuku od stejného lektora. Garantujeme 16 lekcí. 

6.     Omluvy-náhrady se do dalšího pololetí ani školního roku nepřevádí, je potřeba je vyčerpat ve stejném období. „Pokud tak neučiníte není náhrada nijak nárokovatelná.“ 

7.     Alikvotní část školného může být na základě rozhodnutí provozovatele převedena do dalšího pololetí pouze z důvodu dlouhodobě trvající (min. 4 týdny za sebou jdoucí) nemoci, pokud bude žák včas řádně omluven přes rezervační systém a doloží lékařské osvědčení. Tento převod je potřeba si vyjednat písemně na adrese: yamaha@hudbaproradost.cz. Po prověření nároku lze snížit platbu na nové pololetí. 

8.     V případě nedostatečného naplnění kurzu si provozovatel vyhrazuje právo na: 

  • Převedení kurzu na jinou pobočku provozovatele (sloučení), je-li v místě pořádání kurzu další pobočka, v takovém případě bez nároku na vrácení, nebo jinou kompenzaci školného. 

  • Zrušení kurzu – v tomto případě bude školné vráceno. 

9.     V případě zaplacení školného - členského poplatku a nenastoupení do kurzu ze závažných důvodů jako je například stěhování, nemoc a podobně, zaplacenou částku po proběhlé první lekci vracíme, aby byla zachována možnost první zkušební hodiny. V případě, že žák se výuky nemůže účastnit v průběhu aktuálního semestru, vracíme částku poníženou o administrativní poplatek 200Kč.    

10. Pokud nebude školné uhrazeno do data splatnosti, bude vystavena zpoplatněná upomínka v částce 500Kč. Která pokrývá náklady
za administrativní úkony, hlavně pak na urgování plateb. V případě problému se zaplacením školného ve stanoveném termínu, nás kontaktujte a budeme hledat společné řešení. V případě neuhrazení ani této pohledávky bude předána pověřené právní společnosti a následně soudně vymáhána.   

11. Přihlášením na kurz – registrace do systému je podklad ke komunikaci s rodiči, evidenci docházky a řešení plateb. Je tedy velmi důležité, aby údaje, které jsou zadávány byly pravdivé a platné. V případě změny je možné provést změnu v rezervačním systému: https://skolayamaha.webooker.eu/.  

12.   Uhrazením školného - členského poplatku, žák/zákonný zástupce souhlasí se zpracováním, shromažďováním a nakládáním se svými osobními daty zapsaným spolkem „Hudba pro radost, z.s.“ v souladu s Všeobecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), pro marketingové potřeby této společnosti zejména pro pozvánky  
na kurzy a akce, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb. a to na dobu neurčitou, až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu. Žák/zákonný zástupce má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv dle „GDPR“. 

13.    Žák / zákonný zástupce uhrazením školného - členského poplatku automaticky souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí pořádaných provozovatelem na webových stránkách a sociálních sítích. V případě, že s tímto bodem nesouhlasíte informujte nás prosím písemně na adrese: yamaha@hudbaproradost.cz, my budeme vaše rozhodnutí respektovat a učiníme příslušná opatření. 

14.    Hudba pro radost z.s. je provozovatelem Hudební školy YAMAHA a YAMAHA hudebních programů. Uhrazením školného - členského poplatku, žák/zákonný zástupce souhlasí se stanovami Hudba pro Radost z.s., které jsou uloženy v sídle sdružení na adrese:
Za Větrušice 108 , Kly, 27741. 

15.   Žák/zákonný zástupce se při registraci do registračního systému Webooker měl možnost seznámit s obchodními podmínkami. Dokončením registrace tuto skutečnost stvrzuje a bude se obchodními podmínkami řídit.  

16.    Nedodržením obchodních podmínek může být důvodem pro vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení peněz. 

 

Podmínky - Prezenční výuka 

 

1.     NEMOC ŽÁKA: V případě podezření lektora na nemoc žáka, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si provozovatel kurzů (lektor) vyhrazuje právo vykázat nemocného žáka z výuky.  „Prosíme Vás, je i v zájmu vašeho dítěte chovat se ohleduplně k ostatním dětem a nechodit do výuky nemocný. Pokud všichni budeme respektovat toto pravidlo, budeme zdraví.“ 

2.    OMLUVY A NÁHRADY: V případě jednorázové absence na straně žáka nemůže být uplatňován nárok na snížení, respektive vrácení školného. Lze si však včas omluvenou lekci nahradit, a to na jakékoliv jiné pobočce, nebo na pobočce stejné v jiném kurzu, pokud to nabídka kurzů a poboček umožňuje (či online výukou, pokud je pro daný kurz dostupná). Předem je však nutno si tuto náhradu přes rezervační systém nahlásit, jelikož kapacita kurzu je omezena. Omluvy a přihlašování na lekce jsou prováděny prostřednictvím: https://skolayamaha.webooker.eu/, kde je uveden i návod k použití.  

 

3.     ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI: V případě zásahu vyšší moci a nuceného přerušení běžné výuky bude provozovatelem zajištěno pokračování ve formě online výuky. V případě, že pro online výuku nemáte potřebné vybavení, je nutné o této skutečnosti bezprostředně informovat provozovatele, který s Vámi vyřeší možnosti náhrady výuky. 

4.     VYUČOVACÍ MATERIÁLY: Žák byl seznámen s vyučovacími materiály pro jednotlivé obory. Podmínkou účasti ve výuce je zakoupení originálních vyučovacích materiálů u provozovatele pobočky. Vyučovací materiály jsou chráněny autorskými právy a jejich zneužití je právně postihnutelné 

5.     SOUROZENEC: Na výuku má přístup žák se zákonným zástupcem. Účast dalších osob (sourozenec, druhý rodič, prarodiče) je možná po domluvě a odsouhlasení lektorem nebo provozovatelem. 

6.     PRAVIDLA V UČEBNĚ: V učebnách je zakázaná konzumace jídla a pití, s výjimkou čisté vody. Pokud potřebuje dítě přebalit, použijte
k tomu místo pro přebalování určené. Pokud to prostory umožňují. 

7.     Během návštěvy prostor, v nichž se konají kurzy i v době trvání kurzu je zákonný zástupce plně odpovědný za zdraví žáka. „Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranily sebe ani okolí.“ 

8.     Žák / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele. 

 

Podmínky – Online výuka aneb DESATERO ONLINE VÝUKY 

 

1.   KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDEK: Žák přihlášený do online kurzu / online náhrady v rezervačním systému Webooker využívá provozovatelem určený komunikační kanál (např. ZOOM) přes vlastní PC, tablet nebo chytrý telefon a připojení k internetu. Provozovatel nenese zodpovědnost za vybavení a internetové připojení žáka. 

2.   TECHNICKÁ PODPORA: Technická podpora (pomoc při potížích se stažením příslušné aplikace a její nastavení) bude k dispozici
po celou dobu online výuky. 

3.   VČASNÁ DOCHÁZKA: Žák se musí do online lekce přihlašovat včas (tzn. připojit se nejpozději do 5 minut od jejího zahájení), jinak nemusí být lektorem zaznamenána jeho žádost o vstup do lekce. 

4.   PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE DO VÝUKY: Žák se do online výuky přihlašuje výhradně pod jménem registrovaného dítěte v dané lekci, jinak bude považován za neoprávněného uživatele a do online výuky nebude vpuštěn. 

5.   VIZUÁLNÍ KONTAKT: Žák musí mít spuštěnou kameru a udržovat vizuální kontakt s lektorem pro zpětnou vazbu, aby výuka byla efektivní. 

6.   SOUROZENCI: Během online výuky může být přítomen i neplatící sourozenec, ale nesmí hodinu narušovat. 

7.   DÉLKA LEKCE: Výuka předškolních oborů ROB/PKH bude v online režimu přirozeně zkrácena o 5-10 minut, neboť odpadá čas
na rozdávání i sbírání pomůcek a VV činnost je přesunuta na domácí přípravu. Minimální délka online lekce je stanovena na 35 minut. 

8.   POMŮCKY: Během výuky se využívá výhradně originální učebnice k danému programu. Učebnice (vč. poštovného a balného) je součástí ceny online programu a je zasílána na Vámi uvedenou adresu doporučeně. Další využívané pomůcky jako např. perkusní nástroje je možno zakoupit u provozovatele, a nebo nahradit běžným vybavením každé domácnosti (např. padák = šátek, dřívka = vařečky, shaker vajíčko = chrastítko atd.). Seznam pomůcek vč. jejich doporučené náhrady pro domácí využití je přiložen. 

9.   IDENTIFIKACE UČEBNY A HESLO: Žák ani jeho zákonný zástupce není oprávněn předávat údaje o vstupu do lekce třetím osobám. Do online výuky se žák dostane přes rezervační system Webooker, kde klikne na daný odkaz či přes odkaz, který mu dorazí cca 30 minut před každou lekcí. 

10.  OMLUVY A NÁHRADY: Včasná omluva se řídí totožnými pravidly jako v prezenční výuce = je možno ji nahradit prezenčně nebo online formou. Omluvy i výběr náhrady řeší žák v rezervačním systému Webooker. Zmeškaná lekce (= neomluvená lekce) propadá. 
 

V případě potřeby je možné obracet se na platné kontaktní údaje Hudby pro radost, z.s., po zadání dotazu budete neprodleně kontaktováni. 

Administrativa:  Yamaha@hudbaproradost.cz 

 

Potřebujete poradit?

Nechce se Vám pročítat tuny informací a hledat co je pro Vás vhodné?

Nechte nám telefon a my Vám zavoláme.

Nebo nám zavolejte na telefonní číslo: +420 602 863 506

Chráněno službou reCAPTCHA a Google
Ochrana soukromí - Smluvní podmínky