Ceník a podmínky vyučování

Školné zahrnuje 16 učebních lekcí.

Délka učební lekce je 45 minut nebo 60 minut u instrumnetálních oborů.

Počet žáků ve skupině je 8 - 12 nebo méně v případě instrumentálních oborů.

Školné nezahrnuje učební materiály - ty se pořizují při zahájení kurzu v hotovosti u lektorky.

 

Ceny kurzů:

Ceny jednotlivých lekcí našich kurzů se mohou lišit v závislosti na lokalitě či velikosti učebny (kapacitě), proto je najdete přímo v rezervačním systému u jednotlivých kurzů nebo v ceníku zde.

Kurz

počet žáků
ve skupině

délka učební lekce

pololetní cena
kurzovného

PRAHA

pololetní cena
kurzovného 

MIMO PRAHU

Robátka
(od 4 do 18 měsíců)

8-12

45 min

2 400,- Kč 
(150,- Kč lekce)

2 160,- Kč
(135,- Kč lekce)

První krůčky k hudbě
(od 18 měsíců do 4 let)

8-12

45 min

2 400,- Kč  
(150,- lekce)

2 160,- Kč 
(135,- Kč lekce)

Rytmické krůčky
(od 4 do 6 let)

8-10

45 min

2 400,- Kč  
(150,- lekce)

2 160,- Kč
(135,- Kč lekce)

Zobcová flétna
(od 6 let)

5-8

45 min

2 600,- Kč

2 240,- Kč

Keyboard (FKK)
(od 6 let)

4-6

45 min

2 800,- Kč

2 400,- Kč

Keyboard (FK)
(od 8-10 let)

4-6

45 min

2 800,- Kč

2 400,- Kč

Pop zpěv
(od 6+ let)

5-8

45 min

2 800,- Kč

2 400,- Kč

 

Při redukci stavu žáků pod uvedené počty nebo při rozpuštění skupiny se provozovatel bude snažit o utvoření nové skupiny. V případě, že to nebude z organizačních důvodů možné, může provozovatel kurz ukončit. 

 

Školné a storno poplatky:

 1. V případě jednorázové absence na straně žáka nemůže být uplatňován nárok na snížení, respektive vrácení školného. Lze si však omluvenou lekci nahradit, a to na jakékoliv jiné pobočce, nebo na pobočce stejné v jiném kurzu. Pouze ale pokud to nabídka kurzů a poboček umožńuje. Předem je však nutno si tuto náhradu přes rezervační systém rezervovat, jelikož kapacita kurzu je omezena. Omluvy-náhrady se do dalšího pololetí ani školního roku nepřevádí - je potřeba je vyčerpat ve stejném období/pololetí. Pokud tak neučiníte není náhrada nijak nárokovatelná. 
 2. Alikvotní část školného může být na základě rozhodnutí provozovatele převedena do dalšího pololetí, pouze z důvodu dlouhodobě trvající (min. 4 týdny za sebou jdoucí) nemoci. Pokud bude žák včas řádně omluven přes RS a doloží lékařské osvědčení.
 3. V případě zaplacení školného a nenastoupení do kurzu ze závažných důvodů jako je například stěhování a podobně, zaplacenou částku vracíme poníženou o 10 %.

 

Obchodní podmínky - podmínky vyučování:

 1. Každý nový žák/zákonný zástupce, dále jen „žák“, (přestupující z oboru do jiného oboru, od lektorky k jiné lektorce) má možnost si lekci nezávazně vyzkoušet. Pokud se mu hodina z jakýchkoliv důvodů nebude líbit, odchází a nic neplatí. V opačném případě zaplatí i tuto hodinu a pokračuje dál v kurzu.
 2. Žák / zákonný zástupce je povinen zaplatit školné do data splatnosti. Pokyny k platbě včetně variabilního symbolu („prosím dodržujte jej, je důležitý“) mu automaticky odcházejí při přihlášení se do kurzu z rezervačního systému. V případě, že tak neučiní, může být jeho místo nabídnuto dalšímu zájemci.
 3. Výuka probíhá v prostorách stanovených provozovatelem.
 4. Výuka probíhá ve sjednaném termínu a čase. Během prázdnin a státních svátků se výuka nekoná. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu výuky, a to nejčastěji až od nadcházejícího školního roku. Žák bude o změně vždy s předstihem informován.
 5. V učebnách je zakázaná konzumace jídla a pití, s výjimkou čisté vody. Pokud potřebuje dítě přebalit, použijte k tomu místo pro přebalování určené. Pokud to prostory umožňují.
 6. V případě podezření lektora na nemoc žáka, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si provozovatel kurzů (lektor) vyhrazuje právo vykázat nemocného žáka z výuky.  „Prosíme Vás, je i v zájmu vašeho dítěte chovat se ohleduplně k ostatním dětem a nechodit do výuky nemocný. Pokud všichni budeme respektovat toto pravidlo, budeme zdraví.“
 7. Během návštěvy prostor, v nichž se konají kurzy i v době trvání kurzu je zákonný zástupce plně odpovědný za zdraví žáka. „Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranily sebe ani okolí.“
 8. Na výuku má přístup žák se zákonným zástupcem. Účast dalších osob (sourozenec, druhý rodič, prarodiče) je možná po domluvě a odsouhlasení lektorem nebo provozovatelem.
 9. Žák byl seznámen s vyučovacími materiály pro jednotlivé obory. Podmínkou účasti ve výuce je zakoupení originálních vyučovacích materiálů u provozovatele pobočky. Vyučovací materiály jsou chráněny autorskými právy.
 10. Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (lektora) bude v plné míře nahrazena, event. vrácena alikvotní část školného. Může také dojít k tzv. suplu a nesmí být uplatňován nárok na výuku od stejného lektora. Garantujeme 16 lekcí.
 11. V případě jednorázové absence na straně žáka nemůže být uplatňován nárok na snížení, respektive vrácení školného. Lze si však včas omluvenou lekci nahradit, a to na jakékoliv jiné pobočce, nebo na pobočce stejné v jiném kurzu, pokud to nabídka kurzů a poboček umožňuje. Předem je však nutno si tuto náhradu přes rezervační systém nahlásit, jelikož kapacita kurzu je omezena.
 12. Omluvy-náhrady se do dalšího pololetí ani školního roku nepřevádí, je potřeba je vyčerpat ve stejném období. „Pokud tak neučiníte není náhrada nijak nárokovatelná.“
 13. Alikvotní část školného může být na základě rozhodnutí provozovatele převedena do dalšího pololetí pouze z důvodu dlouhodobě trvající (min. 4 týdny za sebou jdoucí) nemoci, pokud bude žák včas řádně omluven přes rezervační systém a doloží lékařské osvědčení. Tento převod je potřeba si vyjednat písemně na adrese: yamahaclass@email.cz. Po prověření nároku lze snížit platbu na nové pololetí.
 14. V případě nedostatečného naplnění kurzu si provozovatel vyhrazuje právo na:
  • Převedení kurzu na jinou pobočku provozovatele (sloučení), je-li v místě pořádání kurzu další pobočka, v takovém případě bez nároku na vrácení, nebo jinou kompenzaci školného.
  • Zrušení kurzu – v tomto případě bude školné vráceno.
 15. V případě zaplacení školného a nenastoupení do kurzu ze závažných důvodů jako je například stěhování a podobně, zaplacenou částku vracíme poníženou o 10 %.
 16. Žák / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele.
 17. Uhrazením školného, žák/zákonný zástupce souhlasí se zpracováním, shromažďováním a nakládáním se svými osobními daty zapsaným spolkem „Hudba pro radost, z.s.“ v souladu s Všeobecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), pro marketingové potřeby této společnosti zejména pro pozvánky na kurzy a akce, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb. a to na dobu neurčitou, až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu. Žák/zákonný zástupce má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv dle „GDPR“.
 18. Žák / zákonný zástupce uhrazením školného automaticky souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí pořádaných provozovatelem na webových stránkách a sociálních sítích. V případě, že s tímto bodem nesouhlasíte informujte nás prosím písemně na adrese: yamahaclass@email.cz, my budeme vaše rozhodnutí  respektovat a učiníme příslušná opatření.
 19. Hudba pro radost z.s. je provozovatelem Hudebních kurzů YAMAHA a YAMAHA hudebních programů. Uhrazením školného, žák/zákonný zástupce souhlasí se stanovami Hudba pro Radost z.s., které jsou uloženy v sídle sdružení na adrese: Za Větrušice 108 , Kly, 27741.
 20. Žák/zákonný zástupce se při registraci do registračního systému Auksys měl možnost seznámit s obchodními podmínkami. Dokončením registrace tuto skutečnost stvrzuje a bude se obchodními podmínkami řídit.
 21. Nedodržením obchodních podmínek může být důvodem pro vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení peněz.